ร้องเรียน ร้องทุกข์

ท่านสามารถกรอกรายละเอียด ตามแบบฟอร์ม

จากนั้นระบบจะส่งข้อความไปส่งผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า

ขอบพระคุณที่ท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน