ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือถุงยังชีพ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำเดือนเมษายน