ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565