หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 01 June 2020 15:18

เข้าชมแล้วทั้งหมด 575 ครั้ง


หลักเกณฑ์การให้คุณและให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

    1. ประกาศ ก.จ.ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก (ฉบับที่ 2)

    2. ประกาศ .และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ( ฉบับที่ 3

    3. ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 7 8 และ 9)

         

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

     1. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ 

        พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     2. ประกาศ ก.จ.จ และ ก.อบต.จ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

      ประกาศ-ก.ถ.-เรื่อง-การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชกรหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

     1. ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย

        การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม

     2. ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

     1. ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตราฐานทั่วไป

     2. ประกาศ-ก.ถ.-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)