รายงานการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ปี 2563