สมาชิกสภา

นายกิตติ จิลศรี

ประธานสภาฯ

นายทองใบ อินจันทร์

นายทองใบ อินจันทร์

รองประธานสภาฯ

นายสัญชัย ด่านเจริญ

นายสัญชัย ด่านเจริญ

เลขานุการสภาฯ

นายทุม ปานพุ่ม

นายทุม ปานพุ่ม

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1

นายขวัญ อินโพ

นายขวัญ อินโพ

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2

นายสง่า ใจเอื้อ

นายสง่า ใจเอื้อ

สมาชิก อบต. หมูที่ 2

นายทองชุบ ปิ่นจุไร

นายทองชุบ ปิ่นจุไร

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3

นายไสว โนรี

นายไสว โนรี

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3

8.นายอร คำบุญ

8.นายอร คำบุญ

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4

นายประศาสน์ ปิ่นวงษ์

นายประศาสน์ ปิ่นวงษ์

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5

นายหน่อย เงินอาจ

นายหน่อย เงินอาจ

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5

นายสมัย มาดวง

นายสมัย มาดวง

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6

นายบูชา ขวัญตา

นายบูชา ขวัญตา

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7

นายปัญญา ช่างทอง

นายปัญญา ช่างทอง

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7

นายสมชาย นัยวุฒิ

นายสมชาย นัยวุฒิ

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8

นางอัญชุลี บัวบุญ

นางอัญชุลี บัวบุญ

สมาชิก อบต.หมู่ที่