สมาชิกสภา

นายสุวรรณ ทับทิมเทศ

ประธานสภาฯ

นายพลากรณ์ อนุสิทธิ์

นายพลากรณ์ อนุสิทธิ์

รองประธานสภาฯ

อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหา

อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหา

เลขานุการสภาฯ

นางนัฏฐา พรมเรือง

นางนัฏฐา พรมเรือง

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1

นายวิรัตน์ อยู่เคลือบ

นายวิรัตน์ อยู่เคลือบ

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2

นายชาคร ธนูชัย

นายชาคร ธนูชัย

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 4

นายไพโรจน์ อินทรประกอบ

นายไพโรจน์ อินทรประกอบ

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5

นายธานินท์ พงษ์พานิช

นายธานินท์ พงษ์พานิช

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6

นายสมชาย นัยวุฒิ

นายสมชาย นัยวุฒิ

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8