แผนผังองค์กร

นายสารัตน์ ตั้งเขตการ
นายก อบต. หนองคล้า
นายวัชรพงษ์ เรืองวงษ์
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า

สำนักงานปลัด

นายวัชรพงษ์ เรืองวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายภาคภูมิ จำปีทอง
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
น.ส.อรสา มุทธิกา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นายบุญสร้าง สว่างแผ้ว
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
น.ส.กาญจนา แบบกัน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายณฐพงศ์ ชูเมือง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางสาวขวัญชนก อ่อนทอง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นายประกิต เกตุด้วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววรินทิพย์ ทองมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายพิษณุ มีสกุล
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
น.ส.สุฑามาศ สุขแสง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุธิดา สีกล่อม
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นางน้ำค้าง จันทร์พยา
แม่บ้าน (พนักงานจ้างเหมาบริการ)
นายเอกรัตน์ กิ่งภาร
นักการภารโรง
นายธนวัฒน์ ทองวัฒนา
นักการภารโรง (พนักงานจ้างเหมาบริการ)
นายธวัชชัย นุ่มทอง
นักการภารโรง (พนักงานจ้างเหมาบริการ)
นางสาวสุรีรัตน์ นาคคล้าย
คนงานทั่วไป
นางสาวอัญวลี วงศ์ราช
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวศิริพร สายเสนี
คนงานทั่วไป

กองการคลัง

นางสาวชญานิศ พิมพ์ทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวฐานิตา พันจั่น
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวชนม์นิภา รวยพงษ์
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
น.ส.เกศรินทร์ น้อยม่วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจตุพร ชำนาญกิจ
คนงานทั่วไป
นางสาวหนึ่งฤทัย อ่อนแก้ว
คนงานทั่วไป
นางสาวเพชรรัตน์ อินโพ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองการช่าง

ว่าที่ร้อยโทสุเชาว์ ถาวร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมศักดิ์ จันทร์พยา
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
น.ส.ดวงพลอย มาดวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจีระศักดิ์ โตโล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวพรชิตา เพชรัตน์
คนงานทั่วไป
นายอธิวัฒน์ จูด้วง
คนงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

ไม่มีข้อมูล