กองคลัง

สุนันทา หินอ่อน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

น.ส.เกศรินทร์ น้อยม่วง

น.ส.เกศรินทร์ น้อยม่วง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

น.ส.กัญจน์ณัฎฐ์  สุขสิทธิ์

น.ส.กัญจน์ณัฎฐ์ สุขสิทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

น.ส.ชนม์นิภา  รวยพงษ์

น.ส.ชนม์นิภา รวยพงษ์

คนงานทั่วไป

น.ส.จตุพร ชำนาญกิจ

น.ส.จตุพร ชำนาญกิจ

คนงานทั่วไป

น.ส.สุพัตรา คำบุญ

น.ส.สุพัตรา คำบุญ

คนงานทั่วไป