กองคลัง

นางสาวชญานิศ พิมพ์ทอง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวฐานิตา พันจั่น

นางสาวฐานิตา พันจั่น

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางขนิษฐา อุดม

นางขนิษฐา อุดม

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

น.ส.เกศรินทร์ น้อยม่วง

น.ส.เกศรินทร์ น้อยม่วง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

น.ส.ชนม์นิภา  รวยพงษ์

น.ส.ชนม์นิภา รวยพงษ์

คนงานทั่วไป

น.ส.จตุพร ชำนาญกิจ

น.ส.จตุพร ชำนาญกิจ

คนงานทั่วไป

นางสาวหนึ่งฤทัย อ่อนแก้ว

นางสาวหนึ่งฤทัย อ่อนแก้ว

คนงานทั่วไป

นางสาวเพชรรัตน์ อินโพ

นางสาวเพชรรัตน์ อินโพ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวจันทร์ทิพย์  แสงไชยา

นางสาวจันทร์ทิพย์ แสงไชยา

พนักงานจ้างเหมาบริการ