ภาพกิจกรรม

การร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดกำแพงเพชร และยุติธรรมพบประชาชน
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 นายสารัตน์ ตั้งเขตการ  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า นายธีระวัฒน์ คัชพงษ์ ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า และทีมบริหาร เข้าร่วมงานมหกรรมไกล

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ปีงบประมาณ 2565
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบ

การประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองคล้า
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองคล้า ดำเนินการจัดประชุมเพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างด้านงานสวัสดิการชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นกลไกที่ให้ชุมชนได

ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโขน
วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นายวัชพงษ์ เรืองวงษ์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า พร้อมด้วย นายบุญสร้าง สว่างแผ้ว นักวิชาการศึกษา และครูผูผู้ดูแลเด็ก ร

ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2565
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 นายสารัตน์ ตั้งเขตการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.หนองคล้า เข้าร่วมพิธีถวายสักการะและวางพานพ

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัชรพงษ์ เรืองวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ดำเนินการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการป

ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565