การประชุมประจำเดือน เมษายน 2565

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 04 April 2022 15:30

เข้าชมแล้วทั้งหมด 56 ครั้ง


วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 นายสารัตน์ ตั้งเขตการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า และคณะผู้บริหารดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน เมษายน 2565 เพื่อให้ติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละกอง/สำนัก อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้แสดงความคิดเห็นในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น


ภาพกิจกรรม