โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 08 April 2022 14:21

เข้าชมแล้วทั้งหมด 46 ครั้ง


วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะและมีความคล่องตัว ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือประชาชน ได้อย่างถูกวิธีภาพกิจกรรม