การประชุมข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 3/2565

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 06 May 2022 16:14

เข้าชมแล้วทั้งหมด 15 ครั้ง


วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสารัตน์ ตั้งเขตการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า และคณะผู้บริหารดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละกอง/สำนัก อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้แสดงความคิดเห็นในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น


ภาพกิจกรรม