การอบรมโครงการอบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งภายในองค์กร

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 26 July 2022 14:21

เข้าชมแล้วทั้งหมด 33 ครั้ง


วันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2565 สำนักปลัดดำเนินการจัดโครงการอบรมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม  นำความรู้ที่ได้มาเสริมสร้างจิตสำนึก ในการปฏิบัติงานโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล และเพื่อสร้างความตระหนัก สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากร

โดยได้รับเกียรติจาก นายพิเชฐ พิมพา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. 

ประจำจังหวัดกำแพงเพชร และนายเจษฎา โสมวงศ์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้


ภาพกิจกรรม