โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชนตำบลหนองคล้า ประจำปีงบประมาณ 2565

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 05 August 2022 15:19

เข้าชมแล้วทั้งหมด 191 ครั้ง


วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชนตำบลหนองคล้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะโดยใช้หลัก 3Rs และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน


ภาพกิจกรรม