โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 27 February 2023 11:44

เข้าชมแล้วทั้งหมด 67 ครั้ง


วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายสารัตน์ ตั้งเขตการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า จำนวนทั้งสิ้น 44 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อนำความรู้ที่ได้มาเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตและเกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานให้มีประสบการณ์และมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล มุ่งเน้นการทำงานเพื่อการบริการของประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเกิดความคุ้มค่าให้ดียิ่งขึ้น  และเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจำวัน และประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม 


ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการดำเนินงานโครงการคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ.2566


ภาพกิจกรรม