กิจกรรมสัมมนา ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 27 April 2023 14:04

เข้าชมแล้วทั้งหมด 56 ครั้ง


วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดกิจกรรมสัมมนา ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบการถ่ายทอดสดาง Youtube โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,850 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมสัมนาในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมสัมมนาใรครั้งนี้ได้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อน "นโยบาย No Gift Police จากการปฏิบัติหน้าที่" โดยว่าที่ร้อยโท เจนรบ พละเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และแนะนำแนวทางในการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transpareney Assessment : ITA)


ภาพกิจกรรม