โครงการฝึกอบรมให้ความรู้อาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

โดย ผู้ดูแลระบบ / เมื่อวันที่ 10 May 2023 14:48

เข้าชมแล้วทั้งหมด 15 ครั้ง


วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายสารัตน์ ตั้งเขตการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า มอบหมาย นายธีระวัฒน์ คัชพงษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้อาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ในการเฝ้าระวัง และป้องกันคนและสวัตว์จากโรคพิษสุขนัขบ้า รวมถึงปฏิบัติงานให้ได้ผลออกมาอย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและ ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในตำบลหนองคล้า


ภาพกิจกรรม