หัวหน้าส่วนราชการ

นายสัญชัย ด่านเจริญ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า

นางโชติกา คำพิบูลย์

นางโชติกา คำพิบูลย์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า

นายภาคภูมิ จำปีทอง

นายภาคภูมิ จำปีทอง

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

สุนันทา  หินอ่อน

สุนันทา หินอ่อน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

นายสมศักดิ์ จันทรพยา

นายสมศักดิ์ จันทรพยา

นายช่างโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง