หัวหน้าส่วนราชการ

นายวัชรพงษ์ เรืองวงษ์

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า

นายวัชรพงษ์ เรืองวงษ์

นายวัชรพงษ์ เรืองวงษ์

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวชญานิศ พิมพ์ทอง

นางสาวชญานิศ พิมพ์ทอง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยโทสุเชาว์ ถาวร

ว่าที่ร้อยโทสุเชาว์ ถาวร

.ผู้อำนวยการกองช่าง