คณะผู้บริหาร

นายรังสรรค์ ศิริพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า

นายบุญเลย อ่ำพริ้ง

นายบุญเลย อ่ำพริ้ง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า

นายเปรม ศิริพันธ์

นายเปรม ศิริพันธ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า

นางสาวสมหมาย  พันทับ

นางสาวสมหมาย พันทับ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า

นายสัญชัย  ด่านเจริญ

นายสัญชัย ด่านเจริญ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า

นางโชติกา คำพิบูลย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า

นางโชติกา คำพิบูลย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า