คณะผู้บริหาร

นายสารัตน์ ตั้งเขตการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า

นายสง่า  ใจเอื้อ

นายสง่า ใจเอื้อ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า

นางอัญชุลี  บัวบุญ

นางอัญชุลี บัวบุญ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า

นายธีระวัฒน์ คัชพงษ์

นายธีระวัฒน์ คัชพงษ์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า