คณะผู้บริหาร

นายรังสรรค์ ศิริพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า

นายบุญเลย อ่ำพริ้ง

นายบุญเลย อ่ำพริ้ง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า

นายเปรม ศิริพันธ์

นายเปรม ศิริพันธ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า

นายสัญชัย  ด่านเจริญ

นายสัญชัย ด่านเจริญ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า