กองช่าง

นายสมศักดิ์ จันทรพยา

นายช่างโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

น.ส.ดวงพลอย มาดวง

น.ส.ดวงพลอย มาดวง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายจีระศักดิ์ โตโล

นายจีระศักดิ์ โตโล

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายณัฐพล ปั้นจอม

นายณัฐพล ปั้นจอม

คนงานทั่วไป

นายสุวันชัย น้อยฉลาด

นายสุวันชัย น้อยฉลาด

คนงานทั่วไป

นายนฤพล กาหา

นายนฤพล กาหา

คนงานทั่วไป