กองช่าง

ว่าที่ร้อยโทสุเชาว์ ถาวร

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสมศักดิ์ จันทรพยา

นายสมศักดิ์ จันทรพยา

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

น.ส.ดวงพลอย มาดวง

น.ส.ดวงพลอย มาดวง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายจีระศักดิ์ โตโล

นายจีระศักดิ์ โตโล

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวพรชิตา เพชรัตน์

นางสาวพรชิตา เพชรัตน์

คนงานทั่วไป

นายอธิวัฒน์ จูด้วง

นายอธิวัฒน์ จูด้วง

คนงาน

นายมนตรี โพระพัฒ

นายมนตรี โพระพัฒ

พนักงานจ้างเหมาบริการ