สำนักปลัด

นายวัชรพงษ์ เรืองวงษ์

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

น.ส.อรสา มุทธิกา

น.ส.อรสา มุทธิกา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นายบุญสร้าง สว่างแผ้ว

นายบุญสร้าง สว่างแผ้ว

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางสมลักษณ์ รอดภัย

นางสมลักษณ์ รอดภัย

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นายณฐพงษ์ ชูเมือง

นายณฐพงษ์ ชูเมือง

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นายภาคภูมิ จำปีทอง

นายภาคภูมิ จำปีทอง

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

น.ส.กาญจนา แบบกัน

น.ส.กาญจนา แบบกัน

ครูผู้ดูแลเด็ก

น.ส.ขวัญชนก  อ่อนทอง

น.ส.ขวัญชนก อ่อนทอง

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นายพิษณุ มีสกุล

นายพิษณุ มีสกุล

พนักงานขับรถยนต์

น.ส.สุฑามาศ สุขแสง

น.ส.สุฑามาศ สุขแสง

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก

นายประกิต  เกตุด้วง

นายประกิต เกตุด้วง

ผุู้ช่วยพนักงานธุรการ

น.ส.วรินทิพย์ ทองมา

น.ส.วรินทิพย์ ทองมา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

น.ส.สุธิดา สีกลอม

น.ส.สุธิดา สีกลอม

คนงานทั่วไป

นางสาวสุธิดา รอดภัย

นางสาวสุธิดา รอดภัย

คนงานทั่วไป

นางสาวอัญวลี วงศ์ราช

นางสาวอัญวลี วงศ์ราช

คนงาน

นายเอกรัตน์ กิ่งภาร

นายเอกรัตน์ กิ่งภาร

คนงานทั่วไป

นางสาวสุรีรัตน์ นาคคล้าย

นางสาวสุรีรัตน์ นาคคล้าย

คนงานทั่วไป

นางน้ำค้าง  จันทร์พยา

นางน้ำค้าง จันทร์พยา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวธัญญารัตน์  เงินอาจ

นางสาวธัญญารัตน์ เงินอาจ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวศิริพร สายเสนี

นางสาวศิริพร สายเสนี

คนงานทั่วไป