สำนักปลัด

นายภาคภูมิ จำปีทอง

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

น.ส.อรสา มุทธิกา

น.ส.อรสา มุทธิกา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นายณฐพงษ์ ชูเมือง

นายณฐพงษ์ ชูเมือง

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

นายบุญสร้าง สว่างแผ้ว

นายบุญสร้าง สว่างแผ้ว

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นางสมลักษณ์ รอดภัย

นางสมลักษณ์ รอดภัย

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

น.ส.กาญจนา แบบกัน

น.ส.กาญจนา แบบกัน

ครูผู้ดูแลเด็ก

น.ส.ขวัญชนก  อ่อนทอง

น.ส.ขวัญชนก อ่อนทอง

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นายพิษณุ มีสกุล

นายพิษณุ มีสกุล

พนักงานขับรถยนต์

น.ส.สุฑามาศ สุขแสง

น.ส.สุฑามาศ สุขแสง

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก

นายประกิต  เกตุด้วง

นายประกิต เกตุด้วง

ผุู้ช่วยพนักงานธุรการ

นายธนะรัตน์ เอี่ยมรักษา

นายธนะรัตน์ เอี่ยมรักษา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายจิตติพล จิวเดช

นายจิตติพล จิวเดช

คนงานทั่วไป

น.ส.สุทธิดา สีกลอม

น.ส.สุทธิดา สีกลอม

คนงานทั่วไป

น.ส.สุทธิชา ยิ้มสามเสน

น.ส.สุทธิชา ยิ้มสามเสน

คนงานทั่วไป

น.ส.วรินทิพย์ ทองมา

น.ส.วรินทิพย์ ทองมา

คนงานทั่วไป