ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลหนองคล้าอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองกำแพงเพชร ซึ่งต่อมาอำเภอไทรงามได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอไทรงาม เมื่อปี พ.ศ. 2518 กระทรวงมหาดไทยจึงได้ยกฐานะให้อยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอไ ทรงาม ในปี พ.ศ. 2522 และต่อมากิ่งอำเภอไทรงามได้ยกฐานะเป็นอำเภอไทรงาม ตำบลหนองคล้า จึงขึ้นอยู่กับเขตการปกครองของอำเภอไทรงามมาจนถึงปัจจุบันนี้

ประชากรส่วนใหญ่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากอำเภอพรานกระต่ายและอำเภอเ มืองกำแพงเพชร ซึ่งได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4 มีบางหมู่บ้านที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัด เช่น จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี และจากภาคอีสาน ได้แก่หมู่ที่ 5, 6, 7 ภาษาที่ใช้สื่อสารคือ ภาษาไทยและภาษาท้องถิ่นของแต่ละ หมู่บ้านการตั้งบ้านเรือนของประชากรในตำบลในแต่ละหมู่บ้านจะมีผ ู้นำการจัดตั้งหมู่บ้านเป็นของตนเอง โดยไม่แยกหมู่บ้านมาจากหมู่บ้านอื่น การดำรงชีวิตของประชากร เป็นแบบเรียบง่าย พึ่งพาอาศัยกันและกัน มีการนับถือขนบธรรมเนียมประเพณีและบรรพบุรุษ