การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน (ITA) ปี 2565

01 โครงสร้าง

02 ข้อมูลผู้บริหาร  

03 อำนาจหน้าที่

04 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05 ข้อมูลการติดต่อ

06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

07 ข่าวประชาสัมพันธ์

08 Q&A

09 Social Network

010 แผนดำเนินงานประจำปี

011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

014 คู่มือการให้บริการ

015 ข้อมูลเชิงสถิติให้บริการ

016 รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

017 E-Service

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  (รอบ 6 เดือน)

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

024 รายงาผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

027 หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

029 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

034 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift)

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

037 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ( รอบ 6 เดือน )

041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน