สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญ

ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นส่วนใหญ่  เพราะแต่เดิมพื้นที่ของตำบลหนองคล้าเป็นป่าไม้เกือบทั้งหมด ต่อมาเมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงได้มีการแผ้วถางตัดไม้  ซึ่งปัจจุบันไม่มีเหลือไม้พอที่จะสงวนให้ลูกหลานได้ดูกัน

ตำบลหนองคล้า มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลมหาชัย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลพานทองและตำบลหนองทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลไทรงามและตำบลมหาชัย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลพานทอง

พื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้ามีพื้นที่รับผิดชอบ ประมาณ 85.25 ตารางกิโลเมตร 

ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลหนองคล้า  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและที่ลุ่ม  การประกอบอาชีพส่วนใหญ่จึงเป็นอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  การทำนา  การทำพืชไร่  การทำสวนผลไม้  การปลูกกล้วยน้ำว้า  การทำไร่นาสวนผสม  สำหรับอาชีพรอง  ได้แก่  การเลี้ยงสัตว์  การประมง  การหัตถกรรม  การแปรรูปผลผลิต  เป็นต้น

ลักษณะการถือครองที่ดิน

พื้นที่ถือครองทั้งหมด53,285 ไร่
พื้นที่ทำการเกษตร49,353 ไร่
พื้นที่ทำนา25,253 ไร่
พื้นที่ทำไร่20,599 ไร่
พื้นที่อื่นๆ2,203 ไร่
ปริมาณน้ำฝนและการกระจายตัวของฝน
ปริมาณน้ำฝน 5 ปี (2539-2543)  เฉลี่ย  1,072  ม.ม. การกระจายตัวของฝน  101 วัน
เดือนที่มีฝนตกมากคือ  เดือนกันยายน  เฉลี่ย  209  ม.ม.  จำนวน  18  วัน/เดือน
เดือนที่มีฝนกระจายตัวตลอดทั้งเดือน  คือ  เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม

จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครอง จำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่
หมู่ที่ 1   บ้านหนองคล้า
หมู่ที่ 2   บ้านวังโขน
หมู่ที่ 3   บ้านแม่บัว
หมู่ที่ 4   บ้านหัวยาง
หมู่ที่ 5   บ้านใหม่เจริญพร
หมู่ที่ 6   บ้านใหม่ท้ายวัง
หมู่ที่ 7   บ้านโปร่งตะคลอง
หมู่ที่ 8   บ้านวังสามัคคี

ประชากร
จำนวนประชากร และ ความหนาแน่นประชากร จากข้อมูล จปฐ.ของพัฒนาชุมชนอำเภอไทรงาม  จังหวัดกำแพงเพชร  ณ  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561  ตำบลหนองคล้ามีประชากรที่อาศัยอยู่จริงเป็นจำนวนทั้งสิ้น  5,185  คน  จำแนกเป็นชาย  2,622 คน หญิง  2,563  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  59  คนต่อตารางกิโลเมตร  และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,178  ครัวเรือน

จำนวนครัวเรือน
จังหวัดกำแพงเพชร  อำเภอไทรงาม ตำบลหนองคล้า     1,333  ครัวเรือน
หมู่ที่ 1   บ้านหนองคล้า     208  ครัวเรือน
หมู่ที่ 2   บ้านวังโขน        219  ครัวเรือน
หมู่ที่ 3   บ้านแม่บัว         113  ครัวเรือน
หมู่ที่ 4   บ้านหัวยาง        115  ครัวเรือน
หมู่ที่ 5   บ้านใหม่เจริญพร  99  ครัวเรือน
หมู่ที่ 6   บ้านใหม่ท้ายวัง    104  ครัวเรือน
หมู่ที่ 7   บ้านโปร่งตะคลอง  142  ครัวเรือน
หมู่ที่ 8   บ้านวังสามัคคี      178  ครัวเรือน

ข้อมูลทางสังคม,  เศรษฐกิจ,  และการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม  
ตำบลหนองคล้า  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอไทรงาม  อยู่ห่างจากอำเภอไทรงาม  7  กิโลเมตร  มีถนนเชื่อมระหว่างอำเภอไทรงามกับตำบลหนองคล้า 2  สาย คือ  จากที่ว่าการอำเภอไทรงามถึงบ้านโปร่งตะคลอง  หมู่ที่  7  ตำบลหนองคล้า  ระยะทางประมาณ  6  กิโลเมตร  และจากที่ว่าการอำเภอ ไทรงามถึงบ้านวังโขนหมู่ที่ 2  ตำบลหนองคล้า ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร และระยะทางจากตำบลหนองคล้าถึงจังหวัดกำแพงเพชรรวมระยะทางประมาณ    40  กิโลเมตร

การคมนาคมใช้การคมนาคมทางบกเป็นหลัก  โดยมีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงชนบทหมายเลข  1280 (สายมหาชัย - ทุ่งสนุ่น) และทางหลวงหมายเลข 115  (สายอำเภอไทรงาม – บ้านวังโขน)   นอกจากนี้ยังมีเส้นทางการติดต่อและการคมคมในหมู่บ้าน  ระหว่างหมู่บ้านและเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ ทำการเกษตรอีกหลายสายภายในตำบล ซึ่งมีทั้งถนนที่เป็นถนนพูนดิน  ถนนลูกรังและคอนกรีตเสริมเหล็ก

การประปา
ครัวเรือนที่ใช้บริการ น้ำประปาจากประปาหมู่บ้าน   จำนวน   854   หลังคาเรือน  มีบางส่วนที่ขุดเจาะน้ำบาดาลในครัวเรือนเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค 
ประปาหมู่บ้าน (แบบกรมอนามัย) มีจำนวน 2 แห่ง
ประปาหมู่บ้าน(แบบโยธา)   มีจำนวน 5  แห่ง
ประปาหมู่บ้าน (แบบกรมทรัพยากรน้ำ) มีจำนวน 4 แห่ง
ประปาหมู่บ้าน(แบบ รพช. ขนาด 30 ครัวเรือน) มีจำนวน 4   แห่ง

ไฟฟ้า
ตำบลหนองคล้า  ได้รับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร  สถานีควบคุมการจ่ายไฟลานกระบือ ซึ่งได้รับกระแสไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน มีบางส่วนที่ได้รับ การติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

การสื่อสาร  การโทรคมนาคม
หมู่บ้าน เสียงตามสาย หอกระจายข่าว ที่ทำการไปรษณีย์ฯ โทรศัพท์สาธารณะ หมายเหตุ 
- บ้านหนองคล้า  
- บ้านวังโขน
- บ้านแม่บัว
- บ้านหัวยาง
- บ้านใหม่เจริญพร
- บ้านใหม่ท้ายวัง
- บ้านโปร่งตะคลอง
- บ้านวังสามัคคี 

สถานประกอบการสำคัญ
สถานประกอบการด้านก ารบริการและพานิชยกรรม
- สถานที่จำหน่ายอาหารและร้านอาหาร  จำนวน 2 แห่ง
- สถานีบริการน้ำมัน  (ปั๊มน้ำมัน / ปั๊มก๊าซ)    จำนวน  6 แห่ ง
- ร้านค้าทั่วไป  จำนวน 44  แห่ง
- ร้านค้าชุมชน  จำนวน  -   แห่ง

สังคม  สาธารณสุข  สิ่งแวดล้อม
- สถาบันและองค์กรศาสนา  วัด  สำนักสงฆ์ 
- สถาบันและองค์กรศาสนา  วัด, สำนักสงฆ์   ดังนี้
- วัดป่าเลไลย์  ตั้งอยู่  ณ หมู่ที่ 1
- วัดคงคาราม  ตั้งอยู่  ณ หมู่ที่  2,8
- วัดสว่างอารมณ์  ตั้งอยู่  ณ หมู่ที่ 3
- วัดยางเจริญสุข  ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่   4
- วัดบ้านใหม่เจริญพร ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่5
- วัดใหม่ท้ายวัง  ตั้งอยู่  ณ  หมู่ที่  6
- วัดโปร่งตะคลอง  ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่  7
- สำนักสงฆ์เนินพนันศรัทธาธรรม  ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3

การศึกษา
- โรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- โรงเรียนบ้านหนองคล้า ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่   1 จำนวนนักเรียน  108 คน
- โรงเรียนบ้านวังโขน  ตั้งอยู่ ณ หมู ่ที่  2 จำนวนนักเรียน  142  คน
- โรงเรียนบ้านแม่บัว  ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่  3 จำนวนนักเรียน  44  คน
- โรงเรียนบ้านหัวยาง  ตั้งอยู่ ณหมู่ที่  4 จำนวนนักเรียน 64  คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโขน ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2 จำนวนนักเรียน 20 คน
- จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น  378  คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ตู้ยามตำรวจ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านวังโขน
- โคมไฟสาธารณะ

กีฬาและนันทนาการ
- สนามกีฬาประจำโรงเรียน จำนวน  4 แห่ง
- สนามกีฬาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน จำนวน แห่ง
- สนามเด็กเล่น จำนวน 1 แห่ง

การสาธารณสุข
- การสาธารณสุข
- ศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลหนองคล้า(สถานีอนามัยบ้านใหม่เจริญพร)  
- ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เจริญพร
- คลีนิค แพทย์  2 แห่ง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 2 บ้านวังโขน
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 62 คน
- สถานประกอบการด้านการบริการและพาณิชกรรม

แหล่งน้ำ          
- คลอง ลำธาร ห้วย (สายหลัก)  จำนวน 2 สาย  
- แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น เขื่อน / ฝาย จำนวน  -  แห่ง
- สระน้ำ  จำนวน  5 แห่ง               
- บ่อน้ำตื้น จำนวน 45 แห่ง
- บ่อน้ำบาดาล  จำนวน   658 แห่ง 
- กลุ่มมวลชนจัดตั้งมวลชนจัดตั้ง
- กลุ่มอาชีพ จำนวน 2 กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 8  กลุ่ม
- กลุ่มอื่น ๆ เช่น กลุ่มผู้ใช้น้ำ , เยาวชน, แม่บ้าน และอสม.จำนวน 12  กลุ่ม