วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

“ท้องทุ่งเขียวขจี  แหล่งดินดีน้ำไหล  ถิ่นโปร่งใสบริหาร  บ้านพัฒนาสร้างคน  สู่ชุมชนก้าวหน้า”

พันธกิจหลักการพัฒนา

ส่งเสริมการชลประทานให้มีคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร อย่างทั่วถึงและตลอดทั้งปี

จัดให้มีและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม

ส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้ที่แน่นอนและสม่ำเสมอ

ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา

ส่งเสริมด้าน สุขภาพและอนามัยที่ดี

ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี  และโปร่งใส