คณะบริหารและสมาชิกของ อบต.

คณะผู้บริหาร

นายสารัตน์ ตั้งเขตการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า
นางอัญชุลี บัวบุญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า
นายสง่า ใจเอื้อ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า
นายธีระวัฒน์ คัชพงษ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า

สภา อบต.

นายสุวรรณ ทับทิมเทศ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า
นายพลากรณ์ อนุสิทธิ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า
นางสาวนัฎฐา พรมเรือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.1
นายวิรัตน์ อยู่เคลือบ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.2
นายชาคร ธนูชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.4
นายไพโรจน์ อินทรประกอบ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.5
นายธานินท์ พงษ์พานิช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.6
นายสมชาย นัยวุฒิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ม.8